субота, 31. децембар 2011.

Ioana Ieronim: Lost Traditions

© by Narodni.net
Lost Traditions

When you keep your frostbitten feet in boots you've outgrown
when you shiver in the same shabby coat from fall to summer
when there's almost nothing on the Kredenz in the pantry for you to
    spread on your black bread-- it means your parents have lost so
    much they've started to lose even their memories
after all, who can remember all those celebrations? Time was different
    for the old folks
There's no more need for all those fancy words, either-- and so you
    forget them. Who cares about words now, anyway? Stop
    pestering us with your questions, child! Go and find your answers
    for yourself.

Bits and pieces are all we have left of the costumes of olden days. But
    you need the whole outfit for confirmation. Luckily the grocer
    has just stocked some flowery ribbon: Edelweiss, on a blue and
    black background-- how perfect! You sew it to the cloth, and
    from a distance it looks embroidered.

That's right. When people lose too much, they lose their traditions too.

Ioana Ieronim

петак, 30. децембар 2011.

Ерез Битон: ПЕСМА О ШТАПУ

Erez Bitton
Песма о штапу

Када деца са мном прелазе улицу
ја им кажем:
Блага сам ја особа;
штап у мојој руци
није ту да их туче.
А кад ме деца напусте
у вијугавој улици-
само ја остајем дете
које се плаши штапа.

Ерез Битон

уторак, 27. децембар 2011.

Poetry in a Global Box: Republika Slovenija (Republic of Slovenia)

Aleš Mustar
Depresija

Kako naj ne bom duhamoren,
če moram kot moški srednjih let čakati,
da mi dozorijo verzi,
medtem ko svet postaja vse bolj znanstveno fantastičen.
Tako sem otopel,
da v hlačnem žepu niti vibracij mobilnega telefona ne čutim več.
Škatla, ki je z enim samim pritiskom na gumb
lahko namenjena tudi zabavi,
mrhovinarsko prenaša pogreb predsednika države.
Gledanost narašča, ko od blizu pokažejo v nesreči zoglenela trupla,
naprave za merjenje pa popolnoma ponorijo,
ko kamera ujame prizadete obraze njegove žene in otrok.
V drugi državi je potres pokopal tri tisoč ljudi.
Po svoji pomembnosti vojne žrtve pristanejo šele na tretjem mestu.
Računalniška spaka se praska po glavi.
Če naju bo vegetarijanstvo rešilo pred ptičjo gripo,
seksualna abstinenca pred AIDS-om
in zapečkarstvo pred SARS-om,
ne bova ušla enoumju.
Po elektronski pošti dobim sporočilo,
upam da ne obolelo za virusom,
da je obljubljena dežela
uvedla embargo na uvoz literature iz t. i. ne-demokratičnih držav.
Naj začnem povečevati mišično maso v fitness centrih?
Naj postanem Super, Action ali Spider man,
si ti pripravljena postati moja Xena,
da bova skupaj rešila svet?
Se to za pesnika spodobi?
Koliko navidezne spodobnosti zahteva nespodoben svet!
Ne vem, ali naj se vdam,
se povzpnem na bližnji hrib
opazovat novo zapadli sneg,
ali naj raje zamenjam kanal,
zato sem danes, draga moja,
tako prekleto depresiven.

Aleš MustarDepression

How can I not feel tormented
when I – a middle-aged man – am forced to wait
for my verse to mature
while the world keeps turning into science fiction.
I’m so numb
that I can’t feel the mobile phone vibrating in my trouser pocket anymore.
The box, which at the push of a button
can also serve to entertain,
is vulturously broadcasting the funeral of the President of State.
Viewing figures go up when the camera zooms in on accident charred bodies,
and the meter goes berserk
when the grieving faces of his wife and children appear on the TV screen.
In another country, an earthquake buries three thousand people.
The weight of casualties of war places them mere third.
The computer animation is scratching its head.
Even if we are saved from bird flu by vegetarianism,
from AIDS by sexual abstinence,
and from SARS by becoming homebodies,
we will not escape one-track-mindedness.
I receive an e-mail,
I hope it’s not virus-infected,
saying that the promised land
has just embargoed the import of literature from so-called non-democratic countries.
Should I start building my musculature in fitness centers?
Should I turn into Super, Action or Spider Man,
are you willing to become my Xena
so that together we can save the world?
Is this becoming to a poet?
How much virtual decency this indecent world requires!
I’m not sure whether I should give in,
climb the nearest hill
to watch the freshly fallen snow,
or change the channel instead,
that’s why today, my dearest,
I’m so goddamn depressed.

Aleš Mustar

(Translated by Manja Maksimovič)


Депресија

Како да не будем напоран
кад као мушкарац средњих година морам чекати,
да ми сазру стихови,
док у међувремену свет постаје све више научнофантастичан.
Толико сам отупео,
да вибрацију мобилног телефона у џепу панталона више не осећам.
Кутија, која једним притиском дугмета
ступа у службу забаве,
лешинарски преноси сахрану председника државе.
Гледаност расте чим у крупном плану прикажу тела изгорела у несрећи,
пиплметри потпуно полуде,
када камера ухвати очајна лица жена и деце.
У другој држави земљотрес је убио три хиљаде људи.
По свом значењу, жртве рата долазе тек на треће место.
Компјутерска наказа се чешка по глави.
Ако нас вегетеријанство спасе од птичијег грипа,
сексуална апстиненција од СИДЕ
а затвореност од САРСА,
ипак се неће спречити једноумље.
Електронском поштом сам примио поруку,
надам се незаражену вирусом,
да је вољена држава
увела ембарго на увоз литературе из тзв. недемократских држава.
Да почнем да повећавам мишићну масу у фитнес центрима?
Ако постанем Super, Action ili Spider man,
да ли си ти спремна да постанеш моја Xena,
да скупа спасемо свет?
Колико наводне пристојности захтева непристојни свет!
Не знам, да ли да се предам,
попнем се на оближње брдо
да гледам свеже пали снег,
или да радије променим канал,
зато сам данас, драга моја,
тако проклето депресиван.

Алеш Мустар
(са словеначког превели Проф. Маја Ђукановић, Горица Радовановић, Јана Кобал, Никица Стрижак, Доријан Хајду, Слободан Новокмет,Ивана Величковић и Јелена Будимировић)


Depresja


Jak mam nie być znużony
jeśli jako mężczyzna w średnim wieku muszę czekać,
żeby mi dojrzały wiersze,
w czasie kiedy świat staje sie coraz bardziej fantastyczno - naukowy.
Jestem taki otępiały,
że nawet nie czuję wibracji telefonu komórkowego w kieszeni spodni.
Pudło, które tylko przez naciśnięcie jednego guzika
może być przeznaczone również do zabawy,
jak hiena pokazuje pogrzeb prezydenta państwa.
Oglądalność wzrasta, gdy z bliska pokazują zwęglone ciała z wypadku,
a urządzenia do pomiaru całkowicie wariują,
kiedy kamera uchwyca przygnębione twarze jego żony i dzieci.
W innym państwie trzęsienie ziemi pogrzebało trzy tysiące ludzi.
W swojej hierarchii ważności ofiary wojny zajmują dopiero trzecie miejsce.
Czart komputerowy drapie się po głowie.
Czy wegetarianizm uratuje nas przed ptasią grypą,
abstynencja seksualna przed AIDS
odosobnienie przed SARS,
nie uciekniemy przed dyktaturą.
Pocztą elektroniczną dostaję wiadomość,
wierzę, że nie ma żadnego wirusa,
że obiecane państwo wprowadziło embargo na import literatury
z tzw. państw niedemokratycznych.
Czy mam zacząć powiększać masę mięśniową w salonach fitness?
Czy mam stać się Super, Action lub Spider manem,
czy ty jesteś przygotowana żeby stać się moją Xenną,
żebyśmy razem uratowali świat?
Czy to wypada poecie?
Ile pozornej przyzwoitości wymaga nieprzyzwoity świat?
Nie wiem, czy mam sie poddać,
wdrapię sie na pobliskie wzgórze
podziwiać świeżo opadły śnieg,
albo najlepiej zmienię program,
dlatego jestem dziś, moja droga,
w takim przeklętym nastroju depresyjnym.

Aleš Mustar

(z języka słoweńskiego przełożył Marcin Warmuz)


Deprese


Jak bych nebyl trudnomyslný,
když musím jako muž středních let čekat,
až mé verše dozrají,
zatímco svět připomíná sci-fi čím dál víc.
Jsem tak otupělý,
že v kapse kalhot už necítím ani vibrace mobilu.
Bedna, která jediným stisknutím knoflíku
může sloužit i zábavě,
se jako hyena popásá na pohřbu prezidenta republiky.
Když zblízka ukazují ohořelá těla po autonehodě, sledovanost roste,
když kamera zabere šokované tváře jeho ženy a dětí,
peoplemetry vrní blahem.
V jiné zemi pohřbilo zemětřesení tři tisíce lidí.
Podle své důležitosti se oběti války dostanou až na třetí místo.
Počítačové monstrum se škrábe na hlavě.
Pokud nás vegetariánství zachrání před ptačí chřipkou,
sexuální abstinence před AIDS
a zápecnictví před SARS,
neunikneme primitivnosti.
Elektronickou poštou dostanu zprávu,
doufám, že se nenakazí virem,
že zaslíbená země
zavedla embargo na dovoz literatury z tzv. ne-demokratických zemí.
Mám začít zvětšovat objem svalové hmoty ve fitnessu?
Mám se stát Super, Action nebo Spider Manem,
jsi připravena stát se mou Xenou
a společně zachráníme svět?
Je to osudem básníka?
Kolik zdánlivé mravnosti požaduje nemravný svět!
Nevím, jestli se mám podvolit,
vyšplhat na nejbližší kopec,
pozorovat čerstvě napadaný sníh,
nebo raději přepnout kanál,
proto jsem dnes, moje milá,
tak zatraceně depresivní.

Aleš Mustar

(ze slovinštiny přeložil Aleš Kozár)


Депресија

Како да не бидам безволен
кога морам како маж во средни години
да чекам стиховите да ми станат зрели
додека светот сè повеќе станува научно-фантастичен.
Толку отапев што во џебот од панталоните
не го чувствувам повеќе ни вибрирањето на телефонот.
Кутијата што со само едно притискање на копчето
може да направи и забава
сеирџиски го пренесува погребот на претседателот на државата.
Гледаноста расте кога одблизу го покажуваат јагленисаното тело,
апаратите за мерење на гледаноста, пак, ги зафаќа лудило
кога камерата ги уловува несреќните лица на жена му и децата.
Во една друга земја земјотрес затрупал три илјади луѓе.
Според важноста жртвите на војната доаѓаат дури на трето место.
Компјутерското човече се чеша по главата.
И да нè заштити вегетаријанството пред пилешкиот грип,
сексуалната воздржаност пред СИДА-та
и немрдањето од дома пред САРС-от,
пак нема како да се извлечеме од едноумието.
По електронска пошта добив порака
– се надевам невирусирана –
дека ветената земја
вовела ембарго за увоз на литература од т.н. недемократски држави.
Да почнам ли да ја зголемувам мускулната маса во фитнес центри?
Да станам ли Super, Action или Spider Man,
но дали ти си подготвена да станеш моја Xena
за да го спасиме заедно светот?
Му прилега ли тоа на поет?
Колку привидна пристојност бара непристојниот свет!
Не знам дали да кренам раце,
да се искачам на блискиот рид
и да го посматрам штотуку паднатиот снег
или подобро да го сменам каналот,
па затоа денес, мила моја,
толку сум, толку безволен.

Алеш Мустар
(превод од словенечки: Лидија Димковска)

Мирослав Б. Душанић: Затворен у свој круг у свој језик

Мирослав Б. Душанић

Затворен у свој круг у свој језик
(Успутни запис)

Изван свијета у ропству вјетрова
Уз звуке громова
И кише

И изван себе загледан у даљину
Замагљене предјеле
У свемиру

Чека нека нова времена
Нова велика дјела
Да из вира истисну лик на површину

Мирослав Б. Душанић


© by Митар Ждеро

Јован Зивлак: Шта


Шта

шта рећи о оном коме је бол разнио лице
зашто да мисли на новац
на дугове
на браћу или издајничке пријатеље
да мисли о ритуалима
о руковањима
о храни за псе
о псећим тркама
о урамљивачима
и далекометним ракетама
шта о порезу и рачунима за струју
шта о платинским картицама и страним речима
шта о кризи на Блиском истоку
и мирисима Бухаре
о живим и мртвим тиранима
о јутарњим кафама и хладним улицама
о помрачењу месеца
кишним монсунима
о вештачкој оплодњи
шта о помору туљана
о самоубилачким китовима
о великим талентима
о скоку удаљ
о затвореним рудницима
о непознатим убицама
о силоватељима
и затрованим водама
о великим државницима
о безнадном фелацију
о жутој реци
о угроженим змијама
и масакрираним орангутанима
о убицама бикова
шта о отровним печуркама
и побијеним народима
о грешкама намерним и случајним
о превидима срећним
и непредвидљивим избављењима
о глади и дисању
о слави и смакнућу
о џелату и његовим маскама
о правди и бичевима усхићења
шта о болу неизговоривом
о речима о словима о ничему

Јован Зивлак

субота, 24. децембар 2011.

(Der Große) Peter Handke: Der Große Fall

ISBN: 3518422189

Die Zeit der Geschichte vom Großen Fall war auch die der großen und kleinen Kriege. Die großen wurden, ohne dass ein Ende abzusehen war, ausgetragen in den, für uns Hiesige, uns Westler, dritten Ländern, die kleinen aber bei uns daheim, tagaus und nachtein, anders tödlich, und auch da kein Ende abzusehen. Bürgerkriege? Unsinn: die scheinen bei uns jedenfalls, ausgereizt, und würden sie doch wieder aufleben, so wären sie, wie seit jeher die Bürgerkriege, nicht klein, vielmehr die größten, oder die grausamsten. Nein, im jeweils eigenen Land war das die Zeit der Nachbarnkriege, ein irreführender Ausdruck, weil da immer nur zwei aufeinander losgingen und sich deren Familien, wenn sie, eine Seltenheit, überhaupt eine hatten, in der Regel aus den Kampfhandlungen heraushielten. Und trotzdem waren es Kriege wie nur welche. An einen Friedenschluss war, im Unterschied zu den großen Kriege, wenigstens denen von früher, nicht zu denken. Der Nachbarnkrieg konnte nur enden mi t dem Tod, dem so oder so gewaltsam eines der beiden Kriegführender gemeinsam. Worte standen außen Frage, und sowie nicht mehr geschrien wurde, hieß das: der tödliche Ausgang, ein- oder zweifach, war nahe.

ISBN: 3518422189

In den Zeitungen gab es besondere Rubriken dafür, die sich täglich verlängerten. Gründe für diese Kriege: keine, weder der Lärm, noch eine andere Sprache, Hautfarbe, Religion noch gar das vielleicht uranfängliche Einandernichtriechenkönnen. Meist waren die kriegführenden Parteien Leute ungefähr gleichen Alters, hatten einen ähnlichen Beruf, eine ähnliche Herkunft, verwendeten ähnliche, meist Fachausdrücke, wie sie einander überhaupt in allem ähnlich waren. Gesellschaftswissenschaftler hatten versucht, eine Erklärung darin zu sehen, die lange Friedenszeit in unseren Breiten habe, als eine Art von physikalischer Kraft, im Innern der Einzelnen den Raum geschaffen, für einen ungeheuren Hass auf alles und jeden, und der dränge dazu, ausgelebt zu werden, und zwar an dem unmittelbaren Nachbarn – der noch um eine Tür oder noch ein Haus weiter käme als Objekt schon nicht mehr in Betracht, man wäre, oder spielte, mit dem sogar eigens gut Freund. Mit solchen Gründen waren jene Psychophysiker freilich nicht durchgedrungen. Die Nachbarnkriege galten weiterhin als unerklärliches Phänomen, was auch mit der Jähheit und urmenschhaften Wildheit zu tun hatte, womit die Gewalttätigkeiten jedesmal losbrachen. Ein Mann trat vor seine Gartentür, und sein Nachbar ging mit dem Weltkriegssäbel seines Vaters oder Großvaters auf ihn los. Ein anderer fuhr rückwärts aus seiner Garage auf die Straße und wurde gerammt von seinem Nachbarn, der ihm bei laufendem Motor schon die längst Zeit aufgelauert hatte. Wieder ein anderer wurde von oben mit siedenden Pech überschüttet, und noch einer, und, lang nicht der letzte in der täglichen Rubrik, bekam, während er feierabendlich auf seiner Terrasse die Zeitung umblätterte, von seinem unversehens durch das Gebüsch gebrochenen Nachbarn einen Nackenschlag mit einem Holzprügel, wie ihn Kain gegen seinen Bruder Abel kaum weniger wild geschwungen haben wird.

ISBN: 3518422189

Poetry in a Global Box: Éire (Ireland)

Helena Nolan

My Mappa Mundi

I rise this morning and put on the cloth of the world
Across my back, Jerusalem and dragons, lands untold
Hide hideous monsters; the Red Sea pours like blood
Along my arm; Ireland is pressed as a tongue.

This is the legend on which life is built and wrecked
Eden and Hell still waiting at the brink
Serpents unfurl across each unknown space
Over my face I pull the heavy hood of heaven.

The world is full of dangers; all are here
Jostling for position round my throat
I fasten up the edges of my coat; dark bindwood
Grows, all round the fringe, to ward off strangers.

© by Helena Nolan

The Stnging Fly
Issue 20
Vol. Two / Winter 2011-12
ISBN: 978-1-906539-19-1

среда, 21. децембар 2011.

Семјуел Бекет: Чекајући Годоа

Просвета, 1978
ЕСТРАГОН: Увек ми пронађемо нешто, зар не, Диди, што нам створи утисак да смо живи?

ВЛАДИМИР
(нестрпљиво): Јесте, јесте, ми смо мађионичари. Али немојмо допустити да будемо одвраћени од онога што смо одлучили.

August Stramm: Krieg


Krieg

Wehe wühlt
Harren starrt entsetzt
Kreißen schüttert
Bären spannt die Glieder
Die Stunde blutet
Frage hebt das Auge
Die Zeit gebärt
Erschöpfung
Jüngt
Der
Tod

August Stramm

August Stramm
(* 29. 07. 1874 † 01. 09. 1915)

уторак, 20. децембар 2011.

Мирослав Б. Душанић: У магли

Митар Ждеро
У магли

Посљедњих дана много сањам и не могу
да престанем: птицу у моме дворишту,
малу змију, азурно плаву кућу, несташну
дјецу, плава брда, тајанствено скровиште
горућег сунца, у којем не постоји страх...
Чудно је то, и то ми не чини ништа добро.
Не знам више, колико ћу дуго да издржим.
Бескрајни су ови снови, неутјешан свијет,
који ми очигледно, скривен остаје у магли.

Мирослав Б. Душанић
(са њемачког препјевао аутор)

Савко Пећић Песа

Gedichte gegen den Krieg: Selim Özdoğan

Sie sagen

sie sagen
der Zweck heiligt die Mittel
leuchtet mir genauso ein wie
Dreck reinigt den Kittel

Selim Özdoğan


Они кажу

они кажу
разлог оправдава средство
изгледа ми исто тако као
прљавштина чисти мантил

Селим Ездоган
/Пријевод: Мирослав Б. Душанић/

понедељак, 19. децембар 2011.

Ana Ristović: Abgestumpftes Gedicht

© by Yana Nersesova: Non Datur tertium

Abgestumpftes Gedicht

„Was hast? Nicht gut drauf”, fragst du.
„Nein. Nur abgestumpft, ganz abgestumpft heute. Sogar
der Liebesdialog in diesem Film ist mir zu hoch.
„Dann schreibe doch ein abgestumpftes Gedicht“, sagst du.


Es gibt Tage,
da fühlt man sich
so abgestumpft, dass man
nicht einmal zwei Wörter,
die Sinn ergeben, zusammenbringt.

Und als hätte jemand einen Vorhang
zwischen deine Augen und
das kleine Krematorium deines Kopfes herabgelassen,
in dessen Asche nur noch
die vitalsten Fliegen wieder belebt werden.

Von den Filmen merkst du dir nur, dass sie in Farbe waren.
Von den Theateraufführungen
nur die Reihe Leute, die einander,
bevor das Licht anging, auf der Bühne
an den Händen hielten.
Alles, was man aus allem Gesehenen
auf der aufgespannten Leinwand Welt schließen kann,
steht ein Akt auf dem Spiel
oder ein Still-Leben? Tertium non datur.
Weder Mona Lisas Lächeln
noch die Dame mit dem Hermelin:
für den Verstand allzu unergründliche Formen.

Innen bleibt nichts:
nicht einmal Faulkners Benji,
um unverbundene Eindrücke zu einem ordentlichen
Bewusstseinsstromroman zusammenzufügen.

© by Ana Ristović
(Aus dem Serbischen von Fabjan Hafner)

Anna Achmatowa: Erste Rückkehr


Erste Rückkehr

Ein schweres Leichentuch liegt auf der Erde,
die Glocken tönen, feierlich ihr Klang,
und wieder lässt die Seele sich verwirren
von Zarskoje Selo, wird matt und bang.
Fünf Jahre gingen. Tot und stumm ist alles,
als ob die Welt hier auf ihr Ende harrt.
Wie ein für immer ausgeschöpftes Thema
steht der Palast, im Todesschlaf erstarrt.

Anna Achmatowa

недеља, 18. децембар 2011.

Miroslav B. Dušanić: Krankenzimmer Nr. 11

Milan Konjović: Autoportret (Sombor, 1978)
Krankenzimmer Nr. 11

Mein Herz ist noch frei für zwei Atemzüge.
Еin letztes Mal unterstreicht das Rot.
Trotz des Dämmerlichts, gestochen scharf.

Während die kahlen Äste einer Kastanie,
verdächtig, — und abgründig lebendig —
ans Fenster schlagen. Du bist abwesend.

Eine namenlose Gestalt aus dem Zimmer
Nr. 11: Ich. Starrend und stumm.
Erwartet nicht die sprachfließenden Blitze.

Denn. So fern. So fremd sind wir eineinder.
— Und verbleiben gefangen,
in useren, getrenntlebenden Zeiten.

Miroslav B. Dušanić

© by Matta's 1993-94 art - Le lit du vertige
und nebenan...

bricht mein herz
sich neue wege –
granatapfelnd dämmert
es durchs fenster
während ich dorothys
rote schuhe zerhacke
und statt „there’s
no place like home“
summe „home is
where I hang my hat“
sprachverschlagen
über meere und
wortgrenzen hinaus

Beatrix Brockman

Jules Pascin (*1885 †1930)
Aufwachen

Grell wird es – rundum
stirbt der rosa Schein

Schemen aufgelöst
in Nacktheit

Blütenduft hinaus
geworfen
bleibt bitterer Geschmack
im Liebeslager

und ich

zieh meine roten Schuhe an

Elsa Rieger